OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

Den norske Forleggerforening

v/ Geir Berdahl

Oslo 2. mai 2006

Oversetteraksjonen 2006

 

Norsk Oversetterforening (NO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) har forhandla med Den norske Forleggerforening (DnF) i lengre tid. 1. april 2006 vart det frå omsettarane si side erklært brot. Norske omsettarar vil bli tatt på alvor og finn seg ikkje lenger i å arbeide for dei låge honorara som forlaga tilbyr. Difor har NO/NFF skipa Oversetteraksjonen 2006. Normalkontrakten er sagt opp, det er konflikt mellom NO/NFF og DnF og medlemmane i foreiningane handlar etter påbod frå Oversetteraksjonen. 

Levering på papir er første fase i Oversetteraksjonen. Alle manuskript vil frå no av verte levert på papir, ”trykkferdig og lett leselig manuskript i maskinskrevet stand” som det står i normalkontrakten. Vi gir dykk papir mellom anna fordi DnF ikkje har vore viljuge til å inkludere elektronisk handsaming i arkprisen.

Oversetteraksjonen sine krav er enkle, vi krev at omsettarar vert handsama som spesialiserte utøvarar av eit fag, ikkje som ein salderingspost i forlagsøkonomien. Vi krev at honorara vert regulert som lønn, ikkje som varer. Vi krev eit normalhonorar på minst kr 244 per side. Vi krev at normalkontrakten vert modernisert.

Oversetteraksjonen ber om at DnF kjem på banen med eit seriøst tilbod som er framtidsretta og som gjer at norske omsettarar kan leve av å omsette bøker.

Beste helsing

Oversetteraksjonen 2006

Oddrun Remvik

Aksjonsleiar


Til Oversetteraksjonen 2006

Oslo, 8. mai 2006

OVERSETTERAKSJONEN 2006

Den norske Forleggerforening er nå godt orientert om tiltakene som Oversetteraksjonen 2006 hittil har iverksatt. Forleggerforeningen vil i det følgende gi kommentar til noen forhold som har blitt avdekket gjennom aksjonen.

Oversetteraksjonen 2006 lanserte i tiden ved forhandlingsbruddet nettstedet:

www.oversetteraksjonen.no

Her er det opprettet et rapporteringsskjema hvor oversetterne bes fylle inn forskjellige opplysninger i forbindelse med kontraktsinngåelser med forlagene. Noen av opplysningene som det bes om er navn på forfatter, tittelen på boka, forlag, omfang, sjanger, vilkår, manusfrist mv. Forleggerforeningen gjør oppmerksom på at avtalen mellom forlag og oversetter er en privat avtale. Det er ikke gitt at oversetter står fritt til å bringe videre alle opplysninger i kontrakten. Forutsetningen er i så fall at det eventuelt kan skje etter godkjennelse fra forlaget.

Derson formålet med opplysningene er å kartlegge kontraksvilkår, kan oversetteren uten å røpe konkurransesensitive opplysninger, rapportere om forlag, sjanger, omfang, vilkår og manusfrist. Tittelen på den oversatte boka, eventuelt originaltittelen er ikke nødvendig å oppgi, det samme gjelder navnet på forfatteren av boka. Vi har også fått eksempler på at oversettere påberoper seg at de nå skal sende kopi av hele kontrakten til Oversetteraksjonen 2006. Forleggerforeningen bestrider av samme grunner som ovenfor at oversetterne har rett til å oppgi alle opplysninger til tredjepart uten at dette også uttrykkelig er avtalt med forlaget.

I forbindelse med markeringen på Sehesteds plass tirsdag 2. mai, fikk aksjonen ytterligere opptrapping ved at oversetterne nå skal sende sine elektroniske filer til Oversetteraksjonen 2006, som deretter leverer manus på papir til forlaget. I henhold til den avtale som oversetter og forlag har inngått, er det ikke uten videre hjemmel for at oversetter kan levere de elektroniske filene til andre enn forlaget. Det krever i så fall eget samtykke fra forlaget. Når oversetteren har levert manuskriptet ved elektronisk fil til Oversetteraksjonen er det antakelig fordi det etter avtale med forlaget var meningen at manuskriptet skulle leveres eletronisk til forlaget. I forhold til de manuskriptene som flere forlag til nå har mottatt på papir har det ikke vært avtalt at manuskriptene skulle leveres på papir.

Når Oversetteraksjonen viser til Normalkontrakt for oversettelser og ordlyden "...trykkferdig og lett leselig manuskript i maskinskrevet stand", tar Forleggerforeningen forbehold om den tolkning som Oversetteraksjonen 2006 legger til grunn. Etter at det såkalte disketthonoraret ble innført gikk man gradvis over fra levering på papir til levering på diskett. Nå er det helt vanlig med levering av en elektronisk fil, etter formater og spesifikasjoner etter avtale mellom forlag og oversetter. Avtaler skal ikke alene leses med den tolkning teksten gir grunnlag for, praksis i bransjen og eventuelle tilleggsprotokoller til teksten er momenter som kan gi utgangsavtalen nytt innhold.

Med den såkalte diskettprotokollen og den bransjeutvikling som har vært over tid mener Forleggerforeningen den overveiende hovedregel i dag er at manuskripter skal leveres elektronisk, med mindre forlag og oversetter uttrykkelig har avtalt noe annet. Vi gjør også oppmerksom på at det mellom forlag og oversetter allerede i gjeldende kontrakter kan være en uttrykkelig avtale om at manuskriptet skal leveres elektronisk. Oversetteraksjonen 2006 har i sitt brev til forlagsredaktørene datert 2. mai vist til at det ikke er den enkelte oversetter som har bedt om leveranse på papir, men at dette skyldes pålegget fra Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Vi regner derfor med at NO og NFF sammen med Oversetteraksjonen 2006 i fellesskap påtar seg ansvaret for de kontraktsbrudd som den enkelte oversetter kan gjøre seg skyldig i som følge av dette pålegget.

Forleggerforeningen kommer ikke til å pålegge sine medlemmer å nekte mottak av manuskripter på papir. Dersom forlagene er innstilt på det, kan de akseptere papirmanuskripter etter egen vurdering. Som følge av at manuskriptene leveres på papir vil vi likevel pålegge forlagene ikke å betale det som i dag heter opprettingshonorar (tidligere disketthonorar) på kr 200 pr ark. Dette honoraret forutsetter elektronisk levering.

I brevet som Oversetteraksjonen har sendt redaktørene står det videre at grunnlag for omfangsberegning er vedlagt. Av de omfangsberegninger vi har sett, ser det ut til at Oversetteraksjonen har basert seg på den omfangsberegning som ble innført ved protokoll inngått mellom NO/NFF og Forleggerforeningen 30. april 2000. Dette er en omfangsberegning som gjøres elektronisk på bakgrunn av godkjent innlevert elektronisk manuskript. Dersom forlagene godtar levering på papir forutsettes det derfor at omfangsberegningen blir utført manuelt fra forlaget. Forleggerforeningen ber derfor forlagene ta forbehold om at de omfangsberegninger som ligger ved papirmanuskriptene er korrekte. Dersom det er uoverensstemmelse mellom den omfangsberegningen Oversetteraksjonen 2006 oversender forlagene og den omfangsberegning forlaget kommer til, vil forlaget meddele dette til den enkelte oversetter som blir berørt av det.

Med vennlig hilsen

Den norske Forleggerforening

Per Christian Opsahl (sign.)

Administrerende direktør

Kopi: Medlemsforlag og personlige medlemmer i Den norske Forleggerforening


Den norske Forleggerforening

Øvre Vollgt. 15

0158  OSLO

Oslo, 10. mai 2006

  

Vi har mottatt DnFs brev av 8. mai d.å. og tillater oss å gi uttrykk for

  • skuffelse over at DnFs reaksjon på papirleveringsaksjonen mangler enhver form for konstruktivitet og derfor samsvarer dårlig med Geir Berdahls uttalelser på Sehesteds plass ved lanseringen av Oversetteraksjonen tirsdag 2. mai, og
  • forbauselse over at DnF tillater seg å omtale de to foreningene som samarbeider om Oversetteraksjonen 2006 som «tredjepart» i relasjon til våre medlemmers avtaleforhold til Forleggerforeningens medlemsbedrifter.

Vi vil derfor – som 1. fase av Oversetteraksjonen 2006 – holde fast ved at våre medlemmer skal levere manuskriptene på papir gjennom Oversetteraksjonen, med mindre det er utvetydig avtalt mellom den enkelte oversetter og det enkelte forlag at manuskriptet skal leveres forlaget i et elektronisk format. I særlige tilfelle vil det – etter søknad – kunne bli innvilget dispensasjon fra pålegget.

Vi vil også – så lenge aksjonen måtte vare – holde fast ved pålegget til våre medlemmer om å rapportere om eksisterende og nye oversettelsesoppdrag for medlemsbedrifter i Den norske Forleggerforening, slik at vi kan bistå hvert enkelt medlem med å motstå eventuelle forsøk på å svekke oversetternes kontraktsvilkår ytterligere. Innkomne opplysninger vil bare bli brukt for å ivareta aksjonens interesser. Å røpe eventuelle konkurransesensitive opplysninger er ikke en slik interesse.

Vi er selvsagt innforstått med at forlagene ikke vil betale tilleggshonorar til oversetterne for oppretting når manuskriptene leveres på papir. Våre kampfond vil derfor utbetale bidrag til de av våre medlemmer som mister inntekter pga aksjonen.

Dersom medlemsforlagene utnytter konflikten til å kutte i omfangsberegningen i de tilfellene der manuell beregning gir et for forlagene gunstigere resultat enn den elektroniske, vil vi kreve omfangsberegningen økt når forholdet er motsatt.

Med vennlig hilsen

Oversetteraksjonen 2006

Oddrun Remvik

Aksjonsleder

Til toppen av siden