OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening sa i 1999 opp Avtale om normalkontrakt for oversettelser av 9. februar 1995. I løpet av de sju årene som er gått, har det ikke lykkes å komme til enighet med Den norske Forleggerforening om en ny normalkontrakt for oversettelser, tilpasset dagens virkelighet.

Sammenlignet med gjennomsnittlig lønnsutvikling for norske arbeidstakere har oversetternes honorarbetingelser sakket akterut med over 30 % siden 1992. Oversetterforeningene har på denne bakgrunn krevd 17,4 % økning av honorarsatsene. Forleggerforeningen har ikke villet tilby mer enn 5,4 % økning. Forhandlingene ble brutt i begynnelsen av april.

Nedenfor gjengis de sentrale dokumentene i tilknytning til forhandlingsbruddet:

 • Rapport fra NO/NFF sitt felles forhandlingsutvalg til foreningenes styrer
 • Vedtak i NFFs styremøte 1. april 2006 (Tilsvarende vedtak ble fattet i NOs styremøte samme dato)

BRUDDPROTOKOLL

1.

Den norske Forleggerforening (DnF) på den ene side, og Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NO/NFF) på den annen side, konstaterer brudd i forhandlingene om revisjon av normalkontrakten for oversettelser, jf NO/NFFs styrevedtak av 1. april, meddelt DnF i brev av 3. april 2006.

2.

I forhandlingsmøte 9. mars fremsatte NO/NFF følgende krav:

1. Avtaleverket, herunder betingelsene for gjenbruk, moderniseres og presiseres.

2. Normalhonoraret for oversettelse økes til kr 3.900,- og inkluderer honorar for ordinær levering av opprettet manus i elektronisk format.

3. Normalhonoraret reguleres årlig per 1. juli, første gang per 1. juli 2007.
Reguleringen knyttes enten til
a) én indeks eller en ”kurv” av indekser, med forankring i lønns- og/eller pensjons-utvikling i Norge, eller
b) gjøres til gjenstand for forhandlinger i lys av den alminnelige økonomiske utvikling i det norske samfunnet i det sist forløpne år og utsiktene for inneværende år. Ved forhandlinger som ikke fører frem innen 30. juni, kan meklingsinstans (f.eks. Riksmeklingsmannen) tilkalles.

4. Oversetterens honorar for utgivelse av lydbok skal ikke være mindre enn 25 % av normalt honorar på tidspunktet for offentliggjørelsen, beregnet ut fra tilsvarende tekstmengde.

DnF har i forhandlingsperioden gitt følgende tilbud:

1. Avtaleverket, herunder betingelsene for gjenbruk, moderniseres og presiseres.

2. 3300 i arkpris + 200 i opprettingshonorar.
Gjenbrukssyklus: utgivelsesår + 5 år

3. a) Ikke tilknytning til lønnsutvikling.
b) Ikke mekling med Riksmeklingsmannen eller årlige forhandlinger. Alternativt opplegg
kan diskuteres.

4. Honorar for utgivelse i lydbok settes til 25 %.

3.

Som følge av forhandlingsbruddet opphører rammeavtaleverket for oversettelser, forankret i Avtale om normalkontrakt for oversettelser av 9. februar 1995 med alle relaterte protokoller, å være forpliktende for foreningene og foreningenes medlemmer ved inngåelse av nye avtaler om oversettelsesoppdrag.

Ved eventuell gjenbruk av oversettelser som er utført i henhold til det normalkontraktsverket som gjaldt frem til forhandlingsbruddet, gjelder bestemmelsene i de individuelle avtalene så langt de rekker.

 

Oslo, 7. april 2006

Per Christian Opsahl (sign)

Den norske Forleggerforening

Oddrun Remvik (sign)

Norsk Oversetterforening

Jan Terje Helmli (sign)
Norsk faglitterær forfatter-
og oversetterforening

 

PARTENES PROTOKOLLTILFØRSLER:

Protokolltilførsel fra NO/NFF
NO/NFF har fremholdt at oversettersiden er opptatt av at revisjonen av avtaleverket skal resultere i løsninger som fremstår som akseptable i et helhetsperspektiv. NO/NFF beklager derfor at DnF ikke har funnet å komme oss i møte på andre områder enn de som fremgår ovenfor, til tross for at NO/NFF i løpet av forhandlingene både skriftlig og muntlig har vist til områder og løsninger som kunne være egnet til å gi en bedre totalløsning.

Protokolltilførsel fra Den norske Forleggerforening
Forleggerforeningen har i forhandlingsperioden gitt tilslutning til at gjeldende avtaleverk trenger språklig og innholdsmessig oppgradering. Forleggerforeningen har ved flere anledninger gitt tilbud som klart vil bedre oversetternes økonomiske situasjon, sist ved tilbudene av 24. og 27. mars d.å. Partenes uenighet skyldes i første rekke vurderingen av økonomiske forhold.


Side topp


Vedtak i NFFs styremøte 1. april 2006:

 • Det erklæres umiddelbart brudd i forhandlingene med Den norske Forleggerforening om ny normalkontrakt for oversettelser. Foreningenes felles forhandlingsutvalg sørger for at det opprettes en bruddprotokoll.
 • Etter innstilling fra forhandlingsutvalget har styrets arbeidsutvalg (AU) fullmakt til å vedta gjenopptakelse av forhandlingene dersom nye tilbud fra Forleggerforeningen gir grunnlag for det.
 • AU gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale mellom NO og NFF om Oversetteraksjonen 2006. De to foreningene skal være likeverdige samarbeidspartnere. AU gis likeledes fullmakt til, i samarbeid med NOs styre, å fastsette instruks for Aksjonskomiteen, retningslinjer for tildeling av økonomisk kompensasjon og godkjenne budsjett for Oversetteraksjonen. Til første fase av Oversetteraksjonen 2006 stilles kr 500 000 til rådighet fra hver forenings kampfond.
 • Oversetteraksjonen 2006 skal ledes av en Aksjonskomité (AK), sammensatt av representanter for begge foreningene. Disse representantene er:
  Fra NO: Ika Kaminka, Guro Dimmen, Bjørn Herrman, Oddrun Remvik
  Fra NFF: Jon Rognlien, Tor Tveite, Marit Kleveland Ardila, Jan Terje Helmli
 • Aksjonskomiteen har fullmakt til å iverksette de tiltak som er egnet til å gjøre Oversetteraksjonen 2006 til et effektivt redskap for å fremme oversetternes interesser i forbindelse med konflikten, innenfor godkjent instruks og budsjett. Aksjonskomiteen skal foreslå medlemmer til et økonomiutvalg som kan treffe beslutninger om økonomisk kompensasjon til oversettere som mister inntekter som følge av konflikten. Aksjonskomiteen skal utarbeide forslag til retningslinjer for tildeling av kompensasjon og budsjett for Oversetteraksjonen 2006.
 • Styret henstiller til foreningens medlemmer å lojalt følge de pålegg som Aksjonskomiteen finner det nødvendig å vedta i den hensikt å gjøre Oversetteraksjonen 2006 til et effektivt redskap i norske oversetteres kamp for en anstendig behandling i forbindelse med utførelse av oversetteroppdrag for norske forlag.

Tilsvarende vedtak ble fattet i NOs styremøte samme dato.

Side topp


Rapport fra NO/NFF sitt felles forhandlingsutvalg til foreningenes styrer

Etter en rekke forhandlingsmøter i tidsrommet 23. august 2005 – 9. mars 2006 er det fortsatt stor avstand mellom partene, se vedlagte oversikt.

Vi har i liten grad, eller overhodet ikke, fått gjennomslag for følgende krav:

 • Fremtidig utvikling av normalhonoraret skal ikke lenger følge konsumprisindeksen, men knyttes til lønnsutviklingen for norske arbeidstakere.
 • Normalhonoraret må nå økes vesentlig for å ta igjen et betydelig etterslep.
 • Opprettingshonoraret (”disketthonoraret”) må integreres i normalhonoraret.

Forleggersiden har uttalt:

 • Lønnsutviklingen for norske lønnsmottakere er ikke et relevant sammenlikningsgrunnlag for norske oversetteres honorarvilkår.
 • Lønnsomheten i å utgi oversatt litteratur er lav, og synkende.

Siden avtaleverket ble oppsagt av oss i 1999 har forhandlingene kun resultert i en beskjeden forbedring av oversetternes økonomiske vilkår: I 2000 ble normalhonoraret økt med 6 % per 1. juli i tillegg til de årlige reguleringer i henhold til konsumprisindeksen.

Det er selvsagt gledelig at forleggerne nå har frafalt kravet om å få honorere lydbokutgivelse dårligere enn den løsningen som følger av dagens normalavtale. Men dessverre tilbyr forleggerne bare å øke honorarsatsene for oversettelser med 5,4 % fra dagens nivå, mens vi har krevd 17,4 %. Avstanden utgjør kr 400,- per normalark. Vi har gjentatte ganger presisert at vi ser de økonomiske betingelsene i et helhetsperspektiv, men forleggersiden har ikke svart på invitasjonen på annen måte enn ved å tilby å forkorte gjenbruksperiodens lengde fra åtte til seks år. Etter vår vurdering er totalverdien av dette tilbudet svært beskjeden. Som kjent avviste forleggerne også, ”på prinsipielt grunnlag”, NOs forslag i 2003/2004 om å innføre royalty for å løse gjenbruksproblematikken.

Forhandlingsutvalget har ikke tro på at fortsatte forhandlinger nå vil kunne resultere i en tilfredsstillende løsning. De store ulikhetene i synet på hvordan de økonomiske vilkårene bør være, er til hinder for at partene kan komme videre med den tiltrengte moderniseringen av normalkontraktsverket. Og møtet for et utvalg av NO- og NFF-medlemmer 16. mars indikerte at vi ikke kan strekke oss lenger enn vi alt har gjort for å forsøke å få til en minnelig løsning. Forhandlingsutvalget innstiller derfor overfor styrene i våre to foreninger at det erklæres brudd i forhandlingene.

I lengre tid har et utvalg med representanter for begge våre foreninger arbeidet med å planlegge den situasjonen som vil oppstå omkring et forhandlingsbrudd. Når bruddet er et faktum, bør situasjonen håndteres av en felles aksjonskomité. Det vises også til at både NO og NFF fremmer forslag på årsmøtene førstkommende helg om å øke foreningenes kampfond med en million kroner i begge foreningene.

NO/NFFs krav i forhandlingsmøte 9. mars DnFs tilbakemelding 24./27. mars
1. Avtaleverket, herunder betingelsene for gjenbruk, moderniseres og presiseres.  
2. Normalhonoraret for oversettelse økes til
kr. 3.900,- og inkluderer honorar for ordinær levering av opprettet manus i elektronisk format
3300 i arkpris + 200 i opprettingshonorar.

Gjenbrukssyklus: utgivelsesår + 5 år
3. Normalhonoraret reguleres årlig per 1. juli, første gang per 1. juli 2007.

Reguleringen knyttes enten til

a)
én indeks eller en "kurv" av indekser, med forankring i lønns- og/eller pensjonsutvikling i Norge, eller

b)
gjøres til gjenstand for forhandlinger i lys av den alminnelige økonomiske utvikling i det norske samfunnet i det sist forløpne år og utsiktene for inneværende år. Ved forhandlinger som ikke fører frem innen 30. juni, kan meklingsinstans (f.eks. Riksmeklingsmannen) tilkalles.

Ikke tilknytning til lønnsutvikling, ikke mekling med Riksmeklingsmann.

Alternativt opplegg kan diskuteres.
4. Oversetterens honorar for utgivelse av lydbok skal ikke være mindre enn 25 % av normalt honorar på tidspunktet for offentliggjørelsen, beregnet ut fra tilsvarende tekstmengde. Honorar for utgivelse i lydbok settes til 25 %.

Side topp