OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

GJENNOMBRUDD I OVERSETTERFORHANDLINGENE


Forhandlingsutvalgene til Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Den norske Forleggerforening kom torsdag 28. september frem til et anbefalt forslag til nye økonomiske rammebetingelser i ny oversetteravtale. Disse ble iverksatt f.o.m. 1. oktober 2006, og Oversetteraksjonen 2006 ble samtidig innstilt.

Det gjenstår fortsatt å forhandle innholdet i mange bestemmelser i Avtale om normalkontrakt for oversettelser og Normalkontrakt for oversettelser, før hele avtaleverket kan legges frem til godkjennelse på foreskrevet vis i de tre foreningene (eksempelvis uravstemning blant NOs medlemmer). Det regnes med at alt dette vil skje i oktober.

Til bruk for forlag og oversettere som skal inngå kontrakter i interimsperioden, er det laget et midlertidig kontraktsformular.

De nye økonomiske rammebetingelsene er:

• Det nye normalhonoraret skal tilsvare kr 3.727,- pr. normalark à 16 normalsider.

• Fra nå av er tilleggshonoraret for oppretting (også kalt disketthonorar) inkludert i normalhonoraret.

• Hvert år pr. 1. juli skal normalhonoraret reguleres i samsvar med den gjennomsnittlige lønnsutviklingen for ansatte i et utvalg av medlemsforlagene i Forleggerforeningen. Enhver tilknytning til konsumprisindeksen er fjernet.

• Det skal betales tilleggshonorar for eventuell elektronisk utnyttelse. Dette skal tilsvare 15 % av fullt honorar og gir rett til elektronisk utnyttelse i en prøveperiode på 36 måneder.

• Det skal betales 25 % tilleggshonorar for eventuell utnyttelse som lydbok.

• Tidsperioden forlaget har adgang til å utnytte verket ved å fremstille ytterligere eksemplarer – uten å måtte betale gjenbrukshonorar til oversetteren – forkortes fra dagens litt upresise ”8 år etter at oversettelsen er utgitt” til ”utgivelsesåret + 5 hele kalenderår”.

• Skillet mellom nye utgaver og nye opplag opphører. Dermed kan det ikke lenger fremstilles nye opplag etter at ovennevnte tidsperiode er utløpt, med mindre det betales gjenbrukshonorar til oversetteren.

• Gjenbrukshonoraret skal være 10 % av fullt honorar om det gjelder trykte versjoner, 25 % om det gjelder lydbok.

Det eneste som blir dårligere for oversetterne i de nye økonomiske rammebetingelsene er at satsene for gjenbrukshonorar for trykte versjoner harmoniseres fra fire satser til én sats og at det er den laveste på 10 % som skal gjelde i fremtiden. Dette innebærer at skillet mellom skjønnlitteratur og faglitteratur fjernes, likeså skillet mellom billigutgaver og andre utgaver.