OVERSETTERAKSJONEN 2006

OM FORHANDLINGSBRUDDET

  

HVA SIER FORLEGGERNE?

Les korrespondansen

  

FRA MASSEMEDIA

     

VÅR BROSJYRE

     

PRAKTISK INFO

TIL MEDLEMMENE

KONTAKT

  

HJEM

28. april 2006

Kjære medlem!

Les hele dette brevet! Det inneholder viktig informasjon om Oversetteraksjonen, aksjonsformen vi har valgt og hvorfor vi har valgt å gjøre det på nettopp denne måten. På neste side finner du en praktisk veiledning for hvordan du går frem.

Som dere alle vet, brøt vi forhandlingene med Forleggerforeningen 1. april, etter snart syv års resultatløse forhandlinger. Det betyr ikke at vi har gitt opp å få på plass en anstendig normalavtale med Forleggerforeningen, men at vi innser at vi må sette makt bak kravene hvis vi skal bli tatt alvorlig. Derfor har vi opprettet OVERSETTERAKSJONEN 2006. Målet er å få forleggerne tilbake til forhandlingsbordet med et seriøst tilbud.

Som oversettere er vi frilansere, og hver enkelt av oss er bundet av den kontrakten vi har undertegnet med forlaget. Det er derfor vi ikke kan streike, noe som gjør det vanskelig å sette makt bak våre krav. I tillegg har en rekke forlag "hamstret" kontrakter etter at det ble kjent at vi kom til å gå til aksjon. Men nettopp kontrakten gir oss en annen mulighet: Vi kan ta den på ordet.

Den normalkontrakten vi har hatt til nå, er i alt vesentlig utformet på 1970-tallet. Ett av våre krav i forhandlingene har vært at kontrakten må moderniseres, bl. a. ved at det såkalte "opprettingshonoraret" legges inn i normalhonoraret. Dette har Forleggerforeningen avvist. Begrunnelsen er riktignok selvmotsigende: På den ene siden sier de at "oversetteren retter opp for å gjøre sin tekst bedre, dette burde være en normal del av arbeidet". På den andre siden sier de at "opprettingsarbeidet kan i utgangspunktet utføres av andre enn oversetter". De har også avvist å justere opprettingshonoraret, selv om det nå har ligget på det samme kronebeløpet per ark i 15 år.

Samtidig tar forleggerne det for gitt at vi leverer opprettede manuskripter i elektronisk form, til tross for at normalkontraktens formulering er "trykkeferdig, lett leselig manuskript i maskinskrevet stand".

Den aksjonsformen vi i første omgang har valgt er derfor å levere alle manuskripter i "maskinskrevet stand". Vi oppfyller dermed våre forpliktelser etter kontrakten, men leverer ikke lenger elektroniske filer.

Vi er selvfølgelig fullt klar over at hvert enkelt medlem føler det maktpåliggende å bevare et godt forhold til sin redaktør. Dette er selvsagt, og det er da heller ikke redaktørene vi aksjonerer mot. Derfor er det viktig at det ikke er hver enkelt som skal aksjonere på egen hånd. Vi har valgt å gjøre det slik at alle medlemmer heretter pålegges å levere sine manuskripter gjennom Oversetteraksjonen. Oversetteraksjonen tar ansvaret for å skrive ut og levere manuskriptene til de respektive forlag. Hvis redaktører eller forleggere klager til deg eller prøver å presse deg til å gi fra deg den elektroniske filen, er det ikke du som har valgt å gjøre det på denne måten, dette er et pålegg fra din fagforening og du må henvise dem videre til Oversetteraksjonen.

Fra nå av har medlemmene heller ikke anledning til å inngå tilleggsavtaler om elektronisk levering, og vi minner om at alle nye tilbud om oppdrag og nye kontrakter skal godkjennes av Oversetteraksjonen.

Skal vi lykkes, krever det solidaritet og disiplin fra alle medlemmer i både NFF og NO.

Vedlagt finner du en instruks for hvordan du skal forholde deg under papirleveringsaksjonen. Dersom du har spørsmål, henvend deg til Oversetteraksjonen, tlf.: 22 12 11 53, e-post: post@oversetteraksjonen.no, eller ta kontakt med Aksjonsleder Oddrun Remvik på tlf.: 905 96 256.

Med vennlig hilsen

Oddrun Remvik                                                     Trond Andreassen

Generalsekretær i NO                                            Generalsekretær i NFF

og leder av                                                                                            

Oversetteraksjonen 2006

  Tilbake